Community
커뮤니티
  No. 제목 작성자 작성일 조회  
2021-22 지구보조금 최종보고서 (양식) 21-22총재실 2022-04-05 366
101 2023-24 "우리가 주인공" 차기총재실 2023-03-20 24
100 2023-24 테마 "세상에 희망을" 차기총재실 2023-03-20 27
99 2023-24 지구 연간 행사 일정표 차기총재실 2023-02-02 181
98 2022-23 총재 공식 방문 일정표 (10.28일) 22-23 총재실 2022-10-18 210
97 2022-23 총재 공식 방문 일정표 (10.14일) 22-23 총재실 2022-09-21 178
96 2022-23 총재 공식 방문 일정표 (9. 14일) 22-23 총재실 2022-09-06 170
95 2022-23 총재 공식 방문 일정표 (8.29일) 22-23 총재실 2022-08-24 80
94 2022-23 총재 공식 방문 일정표 (8.17일) 22-23 총재실 2022-07-29 210
93 2022-23 총재 공식 방문 일정표 (7.28일) 22-23 총재실 2022-07-28 82
92 2022-23 지구 연간 행사 일정표 22-23 총재실 2022-07-19 194
91 2022-23 클럽 이.취임식 일정표(22. 6.18일 현재) 차기총재실 2022-06-17 210
90 2022-23 클럽 이.취임식 일정표(22.06.10일 현재) 차기총재실 2022-05-26 340
89 2022-23 클럽 이.취임식 일정표(22.05.19일 현재) 차기총재실 2022-05-19 204
88 2022-23 클럽 이.취임식 일정표(22.05.17일 현재) 차기총재실 2022-05-17 156
87 2022-23 클럽 이.취임식 일정표(22.05.16일 현재) 차기총재실 2022-05-16 116
86 2022-23 "we are one" 이미지파일입니다 차기총재실 2022-05-13 435
85 2022-23 클럽 이.취임식 일정표(22.05.12일 현재) 차기총재실 2022-05-12 155
84 2022-23 클럽 이.취임식 일정표(22.05.09일 현재) 차기총재실 2022-05-09 204
83 클럽 회장.총무 이취임식자료 (영은 총재님 치사 및 사진) 21-22총재실 2022-05-04 338
82 2022-23 클럽 이.취임식 일정표(22.05.04일 현재) 차기총재실 2022-05-04 174
81 성정 최관준 차기총재 격려사 차기총재실 2022-05-03 284
80 2022-23 클럽 회장 이.취임식 자료 차기총재실 2022-05-02 526
79 2022-23 클럽 이.취임식 일정표(22.05.02일 현재) 차기총재실 2022-05-02 140
78 2022-23 지구 연간 행사 일정표 차기총재실 2022-04-27 197
77 2022-23 클럽 이.취임식 일정표(22.04.27일 현재) 차기총재실 2022-04-27 114
76 2022-23 차기총재 프로필 차기총재실 2022-04-20 329
75 2022-23 RI회장 총재 사진 차기총재실 2022-04-20 303
74 2022-23 총재운영방침 및 중점목표 차기총재실 2022-04-20 195
73 2022-23 테마 "상상하라 로타리" 차기총재실 2022-04-07 617
1234